ممبران فلیمتک اصل امریکایی 50 گالن مشاهده عکس بزرگتر

ممبران فلیمتک اصل امریکایی 50 گالن

 این فیلتر یک غشاء نیمه تروا می باشد که تمام آلودگی هایی که از یک ده هزارم میکرون بزرگتر باشند را فیلتر میکند.
  بطور مثال : نیترات از یک ده هزارم میکرون بزرگتر است به همین خاطر از این فیلتر عبور نمیکند ، انواع کیست ، قارچ ، انگل ها
 میکروب ها و بسیاری مواد آلوده ی دیگر نیز از این مقدار بزرگتر هستند .

022

جدید

100

630,000 ریال

مشخصات

نوع کاربرد خانگی

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد