ممبران فلیمتک اصل آمریکایی 100 گالن مشاهده عکس بزرگتر

ممبران فلیمتک اصل آمریکایی 100 گالن

 این فیلتر یک غشاء نیمه تروا می باشد که تمام آلودگی هایی که از یک ده هزارم میکرون بزرگتر باشند را فیلتر میکند.
  بطور مثال : نیترات از یک ده هزارم میکرون بزرگتر است به همین خاطر از این فیلتر عبور نمیکند ، انواع کیست ، قارچ ، انگل ها
 میکروب ها و بسیاری مواد آلوده ی دیگر نیز از این مقدار بزرگتر هستند . ساخت امریکا

0223

جدید

100

950,000 ریال

مشخصات

نوع کاربرد نیمه صنعتی

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد