ممبران ونترن 50 گالن مشاهده عکس بزرگتر

ممبران ونترن 50 گالن

 این فیلتر یک غشاء نیمه تروا می باشد که تمام آلودگی هایی که از یک ده هزارم میکرون بزرگتر باشند را فیلتر میکند.
  بطور مثال : نیترات از یک ده هزارم میکرون بزرگتر است به همین خاطر از این فیلتر عبور نمیکند ، انواع کیست ، قارچ ، انگل ها
 میکروب ها و بسیاری مواد آلوده ی دیگر نیز از این مقدار بزرگتر هستند . ساخت کره

023

جدید

100

550,000 ریال

مشخصات

نوع کاربرد خانگی

نقد و بررسی کاربران

هیچ نقدی هم اکنون وجود ندارد